WSPIERAMY BIZNES W PEŁNYM OBSZARZE

ZWIĄZANYM ZE ŚRODOWISKIEM IT

BARRACUDAMonitoring CCTV

Kamery przemysłowe

Jeśli interesuje Cię wysokiej jakości monitoring to doskonale trafiłeś. Oferujemy starannie wyselekcjonowane systemy i sprzęt, który spełni oczekiwania zarówno mniejszych przedsiębiorców jak i wymagających Klientów poszukujących systemu dozoru najwyższej klasy. Projektujemy i instalujemy systemy monitoringu dla firm i domów. W ofercie posiadamy monitoring analogowy, monitoring IP jak również oparty na cyfrowej technologii transmisji danych, monitoring HD-CVI lub AHD. Tak szeroka i różnorodna oferta stanowi gwarancję zadowolenia naszych Klientów.

Zalety monitoringu analogowego:

 • Niski koszt wdro­że­nia
 • Niski koszt utrzy­ma­nia
 • Ła­twość ob­słu­gi
 • Moż­li­wość pracy w każ­dych wa­run­kach oświe­tle­nio­wych
 • Naj­bar­dziej po­wszech­ny sys­tem do­zo­ru wi­zyj­ne­go

Plusy monitoringu IP:

 • Moż­li­wość in­te­gra­cji z in­ny­mi sys­te­ma­mi
 • Moż­li­wość bu­do­wy bar­dzo du­żych systemów wizyjnych, ze scen­tra­li­zo­wa­nym mo­ni­to­rin­giem
 • Łatwa roz­bu­do­wa oraz współ­pra­ca z no­wo­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi
 • Moż­li­wość prze­wo­do­wej, jak i bez­prze­wo­do­wej trans­mi­sji da­nych
 • Wy­so­ka ja­kość ob­ra­zu
 • Do­stęp do in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań, np. in­te­li­gent­nej ana­li­zy ob­ra­zu, de­tek­cji ruchu, iden­ty­fi­ka­cji ta­blic re­je­stra­cyj­nych

Skontaktuj się z nami a napewno dobierzemy optymalne dla Ciebie rozwiązanie z zakresu monitoringu.

Tel. 12 306 77 61                     info@teleaudyt.pl

Interesuje Cię nasza oferta? Napisz do nas wiadomość!

ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków

+48 12 307 07 87